image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro zákazníky > Vzor smlouvy

Vzor smlouvy

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA.pdf

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

 

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Uzavřená na den (dny) od ________ 2010 od ________:_______ hodin

                                     do ________ 2010 do _______ :_______hodin

mezi :

 

Majitelem :

A-Z Hutní s.r.o.

Dvorská 8, Praha 6 - Suchdol

IČ: 25660802, DIČ: CZ25660802

tel.: 606 952 126, 777 212 706

(dále jen pronajímatel)

 

a

 

Nájemcem

Jméno a příjmení…………………………………………………………………

Bytem …………………………………………………………………………………

Telefon gsm….. …………………….pevná linka ……………………….

Číslo OP ………………………..………….RČ …………………………...……

Číslo ŘP ……………………………………….

(dále jen nájemce)

 

Nájemce dále pronajímateli sděluje následující údaje a skutečnosti:

 

Řidič vozidla :

Jméno a příjmení.……………………………………………………………..…

Věk:

Řidičský průkaz č.………………….skupiny ……

…………………

 

Článek I.

 

Výše nájemného

 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu ……..Kč / ….. hodin(u). Nájemce s cenou nájmu souhlasí. Po uplynutí doby nájmu zaplatí dalších 600,- Kč za každou započatou hodinu.

 

2. Částka za vypůjčení motocyklu je splatná v hotovosti předem.

 

3. Kauce je stanovena na …………..Kč (slovy:……………………………………….)

bude hrazena spolu s nájemným (při vrácení motocyklu v řádném stavu bude tato

záloha vrácena v hotovosti).

 

Článek II.

 

Předmět nájmu

Předmětem nájmu je motocykl.

Typ………………………………...................

Spz………………………………………( dále jen předmět nájmu ).

Článek III.

 

Předání a převzetí předmětu nájmu

 

1. Předmět nájmu je nájemci předán v bezvadném technickém stavu včetně OTP,

zelené karty a klíčů

 

2. Nájemce se seznámil s technickým stavem vozidla a zavazuje se předat dne……….

do…………hod. ve stavu uvedeném v čl. III. Odstavec 1.

 

Článek IV.

 

Odcizení, dopravní nehoda, havárie

1. V případě poškození předmětu nájmu( např. dopravní nehoda, havárie …) je nájemce povinen ihned vyrozumět pronajímatele a poté, pokud je to dle zákona potřebné Policii ČR

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie zaviněné nájemcem

nebo v případě odcizení předmětu nájmu během doby nájmu, je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojištění ve výši složené kauce.

 

Článek V.

 

Poškození předmětu nájmu

 

1. Pronajímatel upozorňuje nájemce zejména na následující skutečnosti :

            · Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost při zajíždění k okrajům vozovky.        

                     Při kontaktu s obrubníky, kameny atd., dochází k porušení kostry pláště pneumatiky

                      (vyboulení), čímž je pneumatika znehodnocena.

            · Nájemce bere na vědomí, že v případě tohoto poškození, zjištěném při vrácení předmětu

                      nájmu, bude nájemci naúčtována plná cena nové pneumatiky dle platného ceníku

                      Dunlop.Z tohoto důvodu je nájemce povinen při přebírání předmětu nájmu pečlivě                   

                      zkontrolovat stav pneumatik a případné zjištěné škody ihned oznámit pronajímateli.  

                      U motocyklů  se zakazuje „burn out“ neboli gumování neboli nadměrné protáčení

                       hnaného kola po povrchu vozovky. Pokud bude zjištěna tato skutečnost nájemce

                       uhradí cenu nové pneumatiky.

            · Nájemce se tímto zavazuje respektovat a plnit skutečnosti sdělené mu pronajímatelem           

                       v tomto článku.

 

Článek VI.

 

Pojištění předmětu nájmu

 

1. Základní druhy pojištění vozidel v ceně pronájmu:

         - Povinné ručení-zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

            motorového vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy o nájmu motorového vozidla. 

            Maximální výše krytí je 54 000 000,-Kč na zdraví a 35 000 000,- kč na majetku.

         - Havarijní pojištění - Vás zbaví finanční odpovědnosti za poškození vozidla nebo

             jeho části. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného 

             vozidla.

       

            - Pojištění proti vandalismu a krádeži - Vás zbaví finanční odpovědnosti v případě

             ztráty vozidla nebo jeho poškození v důsledku krádeže, pokusu o krádež nebo vandalismu.  

             Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla.

 

2. Nájemce bere na vědomí, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na pojištěném předmětu nájmu způsobené osobou, která řídila

           - vozidlo a v době pojistné události nevlastnila předepsané řidičské oprávnění

                        k řízení vozidla

          - nebo jí toto oprávnění bylo příslušnými orgány zadrženo.

          - byla-li pojistná událost způsobena osobou, která řídila pojištěné vozidlo po požití

                        alkoholu, nebo psychotropních látek nebo prostředků.

 

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na pojištěném vozidle úmyslným jednáním nájemce.

 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro případy vzniku škody na předmětu nájmu při splnění skutečností resp. s ohledem na porušení ustanovení Článku VI. odst. 2 a tudíž následné neplnění pojišťovny v důsledku takových skutečností zjištěných se nájemce zavazuje uhradit v plné výši poškození do 30 kalendářních dnů od dne vzniku události. Celkovou škodu na předmětu nájmu stanoví pronajímatel.

 

Článek VII

 

Ustanovení závěrečná

 

1. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.

 

2. Tato nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena

svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost

originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 

 

 

 

V Praze - Suchdole dne ………………………………

v ………………………………… hodin.

 

 

Pronajímatel A-Z Hutní s.r.o.                                              Nájemce………………….