image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro zákazníky > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Půjčovny motorek Praha. pdf

Obchodní podmínky - Půjčovny motorek Praha.docx

Obchodní podmínky Půjčovny motorek Praha

SMLOUVA O PRONÁJMU MOTOCYKLU


Uzavřená na den (dny) od ________ 2023 od ________:_______ hodin
                do ________ 2023 do _______ :_______hodin
                                                    mezi :

Majitelem :
A-Z Hutní s.r.o.
Dvorská 8, Praha 6 - Suchdol
IČ: 25660802, DIČ: CZ25660802
tel.: 606 952 126, 777 212 706
(dále jen pronajímatel)

a

Nájemcem :
Jméno a příjmení…………………………………………………………………
Bytem …………………………………………………………………………………
Telefon ….. ……………………….
Číslo OP ………………………..………….Datum narození…………………………...……
Číslo ŘP ……………………………………….
(dále jen nájemce)

Nájemce dále pronajímateli sděluje následující údaje a skutečnosti:

Řidič vozidla :
Jméno a příjmení.……………………………………………………………..…
Řidičský průkaz č.………………….skupiny ……
 

Článek I.

Výše nájemného

1. Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu ……......Kč. Nájemce s cenou nájmu souhlasí. Po uplynutí doby nájmu zaplatí dalších 600,- Kč za každou započatou hodinu.

2. Částka za vypůjčení motocyklu je splatná v hotovosti předem.

3. Kauce je stanovena na …………..Kč (slovy:……………………………………….) bude hrazena spolu s nájemným (při vrácení motocyklu v řádném stavu bude tato záloha vrácena). Kauce může být uhrazena zablokováním na platební kartě.

Článek II.

Předmět nájmu

Předmětem nájmu je motocykl.
Typ………………………………...................
Spz………………………………………( dále jen předmět nájmu ).
Doplňky: ......................................................


Článek III.

Předání a převzetí předmětu nájmu

1. Předmět nájmu je nájemci předán v bezvadném technickém stavu včetně OTP, zelené karty a klíčů.

2. Nájemce se seznámil s technickým stavem vozidla a zavazuje se ho předat dne……….........
do…………hod. ve stavu uvedeném v čl. III. Odstavec 1.

Článek IV.

Odcizení, dopravní nehoda, havárie

1. V případě poškození předmětu nájmu( např. dopravní nehoda, havárie …) je nájemce povinen ihned vyrozumět pronajímatele a poté, pokud je to dle zákona potřebné Policii ČR

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě dopravní nehody nebo havárie zaviněné nájemcem
nebo v případě odcizení předmětu nájmu během doby nájmu, je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojištění ve výši složené kauce.

Článek V.

Poškození předmětu nájmu

1. Pronajímatel upozorňuje nájemce zejména na následující skutečnosti :
           · Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost při zajíždění k okrajům vozovky.
Při kontaktu s obrubníky, kameny atd., dochází k porušení kostry pláště pneumatiky (vyboulení), čímž je pneumatika znehodnocena.
           · Nájemce bere na vědomí, že v případě tohoto poškození, zjištěném při vrácení předmětu nájmu, bude nájemci naúčtována plná cena nové pneumatiky dle platného ceníku Dunlop. Z tohoto důvodu je nájemce povinen při přebírání předmětu nájmu pečlivě zkontrolovat stav pneumatik a případné zjištěné škody ihned oznámit pronajímateli. U motocyklů se zakazuje „gumování" neboli nadměrné protáčení hnaného kola po povrchu vozovky. U motocyklůj se zakazuje jízda po závodním okruhu. Pokud bude zjištěna tato skutečnost nájemce uhradí cenu nové pneumatiky.
          · Nájemce se tímto zavazuje respektovat a plnit skutečnosti sdělené mu pronajímatelem v tomto článku.

Článek VI.

Pojištění předmětu nájmu

1. Základní druhy pojištění vozidel v ceně pronájmu:
         - Povinné ručení - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy o nájmu motorového vozidla. Maximální výše krytí je 54 000 000,-Kč na zdraví a 35 000 000,- kč na majetku.
        - Havarijní pojištění - Vás zbaví finanční odpovědnosti za poškození vozidla nebo jeho části. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla.
        - Pojištění proti vandalismu a krádeži - Vás zbaví finanční odpovědnosti v případě ztráty vozidla nebo jeho poškození v důsledku krádeže, pokusu o krádež nebo vandalismu. Vaše odpovědnost bude omezena „spoluúčastí“ dle kategorie pronajímaného vozidla.

2. Nájemce bere na vědomí, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na pojištěném předmětu nájmu způsobené osobou, která řídila
        - vozidlo a v době pojistné události nevlastnila předepsané řidičské oprávnění k řízení vozidla
        - nebo jí toto oprávnění bylo příslušnými orgány zadrženo.
        - byla-li pojistná událost způsobena osobou, která řídila pojištěné vozidlo po požití alkoholu, nebo psychotropních látek nebo prostředků.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na pojištěném vozidle úmyslným jednáním nájemce.

Pojištění se nevztahuje na jízdu v terénu a jízdu na závodním okruhu, proto je zakázáno motocykl k takovéto jízdě využívat.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro případy vzniku škody na předmětu nájmu při splnění skutečností resp. s ohledem na porušení ustanovení Článku VI. odst. 2 a tudíž následné neplnění pojišťovny v důsledku takových skutečností zjištěných se nájemce zavazuje uhradit v plné výši poškození do 30 kalendářních dnů od dne vzniku události. Celkovou škodu na předmětu nájmu stanoví pronajímatel.

Článek VII

Ustanovení závěrečná

1. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.

2. Tato nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně
a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 


V Praze - Suchdole dne ………………………………
v ………………………………… hodin.


Pronajímatel A-Z Hutní s.r.o.                                                                     Nájemce………………….